หน้าแรก

หรือติดต่อบริจาคได้ที่

นายสมชาย   วงศ์เกษม     ประธานกรรมการ

นายทองอ่อน  อุตรินทร์     กรรมการและเหรัญญิก

นายกนกวรรณ ศรีวาปี      กรรมการและเลขานุการ

นายกัณหา รักษาวงศ์        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงาน ชั้น 3 กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร: ๐๔๓-๗๑๑-๕๔๒, ๐๔๓-๗๒๒๑๑๘-๙ ต่อ ๓๑๕